CPU 비교

데스크톱 또는 노트북 컴퓨터의 CPU를 비교할 수 있습니다. 주요 사양을 확인하고 포괄적인 성능 테스트를 수행하세요.
VS

최근 CPU

Intel Core i9 14900KS
Intel Core i9 14900KS 24C 32T @ 3.2 GHz 3444
Intel Core Ultra 5 115U
Intel Core Ultra 5 115U 8C 10T @ 1.5 GHz 1616
AMD Ryzen 7 7435H
AMD Ryzen 7 7435H 8C 16T @ 3.1 GHz
AMD Ryzen 5 7235H
AMD Ryzen 5 7235H 4C 8T @ 3.2 GHz
AMD Ryzen 5 7235HS
AMD Ryzen 5 7235HS 4C 8T @ 3.2 GHz
Intel Core i7 14790F
Intel Core i7 14790F 16C 24T @ 2.1 GHz 2848
Intel Core i3 14100
Intel Core i3 14100 4C 8T @ 3.5 GHz 2521
Intel Core i3 14100F
Intel Core i3 14100F 4C 8T @ 3.5 GHz 2449
Intel Core i9 14900
Intel Core i9 14900 24C 32T @ 2.0 GHz 2958
Intel Core i9 14900F
Intel Core i9 14900F 24C 32T @ 2.0 GHz 3279

CPU 랭킹

인기 CPU 비교

© 2024 - TopCPU.net   문의하기 개인정보 처리방침