CPU 비교

데스크톱 또는 노트북 컴퓨터의 CPU를 비교할 수 있습니다. 주요 사양을 확인하고 포괄적인 성능 테스트를 수행하세요.
VS

최근 CPU

Intel Core i9 14900KS
Intel Core i9 14900KS 24C 32T @ 3.2 GHz 3444
Apple M4
Apple M4 10C 10T @ 4.05 GHz 3808
Intel Core Ultra 5 125H
Intel Core Ultra 5 125H 14C 18T @ 1.2 GHz 2224
Intel Processor N100
Intel Processor N100 4C 4T @ 1.8 GHz 1204
AMD Ryzen 9 5900XT
AMD Ryzen 9 5900XT 12C 24T @ 3.3 GHz
AMD Ryzen 7 5800XT
AMD Ryzen 7 5800XT 8C 16T @ 3.8 GHz
Xeon 6731E
Intel Xeon 6731E 96C 96T @ 2.2 GHz
Xeon 6740E
Intel Xeon 6740E 96C 96T @ 2.4 GHz
Xeon 6746E
Intel Xeon 6746E 112C 112T @ 2 GHz
Xeon 6756E
Intel Xeon 6756E 128C 128T @ 1.8 GHz

CPU 랭킹

인기 CPU 비교

© 2024 - TopCPU.net   문의하기 개인정보 처리방침